tmcell loader

Giriş jaňlary başga salga ýollamak

Size niýetlenen jaňy başga telefon belgisine ibermeklige mümkinçilik berýär

Jaňy täze salga ibermeklik aşakdaky ýagdaýlarda mümkindir:

 • Haçanda Siziň belgiňiz boş däl bolanda;
 • Haçanda Siziň belgiňiz uzak wagtyň dowamynda jogap bermese;
 • Haçanda Siziň belgiňiz eleýeterli däl bolanda;
 • Umuman ähli girýän jaňlar.

Birikmegiň usuly: täze salga ibermekligi Siziň telefonyňyzyň sazlamasynyň kömegi bilen gurnap bolar.

Üns beriň! Eger-de Siziň belgiňiz ýa-da täzeçe salgylandyrylýan belgi roumingde bolsa çagyryşy täze salga ibermekligi ulanmakda seresap bolmalydyr. Bu ýagdaýda jaň üçin baha ep-esli ýokarlanmagy mümkin.

Birikmek:

 • USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*5*1#

Öçürmek:

 • USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*5*0#
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon