tmcell loader

Meniň söýgüli belgim

Ulgam içi çykyş jaňlar 1 minut üçin 3 teňňe

Islendik bir sany TMCELL belgisini görkeziň, bu belgä jaňlar we SMS arzanladylan nyrh boýunça nyrhlandyrylar:

 • «Meniň söýgüli belgim» hyzmatyny birikdirmek = 0 manat
 • «Meniň söýgüli belgime» çykyş jaňlary (1 minut üçin) = 0,03 manat
 • «Meniň söýgüli belgime» çykyş SMS (1 SMS üçin) = 0,03 manat
 • Her günlük müşderi tölegi = 0,04 manat
 • «Meniň söýgüli belgimiň» her bir üýtgedilmegi üçin = 1 manat
 • Birikdirilýän belgileriň iň köp sany = 1

«Meniň söýgüli belgim» hyzmaty edara görnüşindäki tarap bolan müşderilere degişli däldir.

 • Başga belgilere jaňlaryň we SMS nyrhnamalary Siziň nyrhnama meýilnamaňyza laýyklykda amala aşyrylýar.
 • «Meniň söýgüli belgim» hyzmaty üçin müşderi tölegi her gün, eger ol göz öňunde tutulan bolsa, Siziň nyrhnama meýilnamaňyzyň müşderi tölegine goşmaça hasaplanyp goşulýar.

Birikmegiň usuly:Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon