Gürleşiber

Arzan bahadan gürleşiň we aragtanşykda boluň!

  Hyzmatlaryň  görnüşleri bahasy, man
1 Hyzmatlaryň görnüşleri
1.1 Ulgam içi çykyş jaňlar birinji minudy  1 0,10
1.2 Ulgam içi çykyş jaňlar birinji minudy 0,02
1.3 Şäher we şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,10
1.4 Başga operatoryň ulgamyna çykyş jaňlar 0,10
1.5 Halkara aragtnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,10+плата за доп.услуги
1.6 Ähli giriş jaňlar 0,00
1.7 Çykyş SMS (halkara ugurlardan başga) hyzmatlary (bir SMS üçin) 0,05
1.8 Çykyş halkara SMS hyzmatlary (bir SMS üçin) 0,20
1.9 1 Mb (göwrümli maglumat üçin) 0,10
1.10 Öçmezden öň hasapda galmaly möçber (porog otklüçeniýa) 0,00
1.11 Her gije-gündizinde alynýan pul möçberi 0,15
2 Goşmaça hyzmatlar bir aý üçin tölegler
 
2.1 Belgini anyklamak 
0,00
2.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek
0,20
2.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50
2.4 Gelýän jaňlaryň salgysyny üýtgetmek 0,10
2.5 Konferens-aragatnaşygy 0,10
2.6 Jaňa garaşmak 0,10
3 Bir gezeklik tölegler  
3.1 Ulgama birikdirmek  2
1,00
3.2 Täze sim-karta almak 0,00
3.3 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
3.4 Belgini çalyşmak 5,00
3.5 Belgini saýlamak 30,00
3.6 Sim kartany çalyşmak 5,00
3.7 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
3.8 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0,00
3.9 Internet hyzmatyny birikdirmek 5,00
3.10 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak 1,00
  • *1 Gepleşikler 1 sekuntdan soň nyrhlandyrylýar. Soňky bir minuda   ýetmeýän sekuntlar 1 minut gepleşik hökmünde nyrhlandyrylýar.   
  • *2 Nyrhnamany birikdirmek üçin 1 manat alynýar.