Seniň ulgamyň 10

Arhiw nyrhnama

Her gün öýjükli aragatnaşygyň ähli görnüşleri üçin mugt minutlar we SMS

  Hyzmatlaryň  görnüşleri bahasy, man
1 Mugt minutlar we SMS-ler  
1.1 Öýjükli aragatnaşygyň ähli görnüşlerine her gün 10 minut gepleşik we 5 SMS mugt.  
1.2 Mugt minutlar we SMS-ler her gün berilýär, bir gije-gündiziň dowamyndaky ulanylmadyk minutlar we SMS-ler toplanmaýar we ýary gije "köýýär".  
1.3 Mugt minutlar sarp edilenden soň, gepleşigiň her bir başlanýan minudy nyrhnamalaşdyrylýar, nyrhnamalaşdyrma birinji sekuntdan başlanýar.  
2 Sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (mugt minutlar sarp edilenden soň)  
2.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,10
2.2 Başga operatoryň ulgamyna sizden gidýän (çykyş) jaňlar  (1 minut üçin) 0,14
2.3 Şäher we şäherara sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar  (1 minut üçin) 0,14
2.4 GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna sizden gidýän (çykyş) jaňlar1 >>>
3 Size gelýän (giriş) sesli jaňlar  
3.1 Size gelýän (giriş) ähli sesli jaňlar mugt 0
4 SMS (mugt SMS sarp edilenden soň) we MMS  
4.1.1 Ulgamyň içinde sizden gidýän (çykyş) SMS hyzmaty (1 SMS üçin) 0,08
4.1.2 Başga operator ulgamyna sizden gidýän (çykyş) SMS hyzmaty (1 SMS üçin) 0,20
4.1.3 Halkara SMS hyzmatlary  (1 SMS üçin) 0,20
4.2 Ähli gelýän SMS hyzmaty mugt 0
4.3 Ulgamyn içinde we başga operator ulgamyna sizden gidýän (çykyş) MMS hyzmaty (1 MMS üçin)2 0,20
4.4 Size gelýän ähli MMS mugt 0
5 GPRS hyzmatyny ulanmak3  
5.1 1 Mb maglumat üçin4 0,07
5.2 Öçmezden ön hasapda galmaly mukdar5 3,00
6 Müşderi tölegi  
6.1 Her gije-gündizde alynýan puluň möçberi 0,30
7 Bir aýlyk goşmaça hyzmatlar üçin tölegler  
7.1 Belgini anyklamak 0
7.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0,20
7.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50
7.4 Ses habaryny almak we ibermek (awtomatik usulda jogap beriji) 0,20
7.5 Konferens-aragatnaşygy 0,20
7.6 Jaňa garaşmak 0,20
8 Bir gezeklik tölegler  
8.1 Ilkinji töleg6 5,00
8.2 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak 1,00
8.3 Täze Sim karta almak 0
8.4 Blokirlenen Sim kartany açmak 2,30
8.5 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
8.6 Belgini çalyşmak 5,00
8.7 Belgini saýlamak 15,00
8.8 Sim kartany çalyşmak 5,00
8.9 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
8.10 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0
8.11 Öçürilen telefon belgisini gaýtadan birikdirmek 0
8.12 MMS hyzmatyny birikdirmek 0
8.13 GPRS – hyzmatyny birikdirmek 5,00
8.14 Gepleşikleriňjikme-jik etmesiniň (detalizasiýa) 1 sahypasy üçin 0,20
8.15 Başga müsderiniň hasabyna pul geçirmek 0,10
  • *1 Halkara jaňlarynyň we Halkara SMS-iň bahasy çagyrylýan ýurda baglydyr.
  • *2 MMS ibermek we almak mümkinçiliginiň bolmagy üçin «MMS kabul etmek we ibermek» hyzmatyny birikdirmek zerurdyr.
  • *3 Internede ygtyýar almak üçin, «Internede ygtyýar (GPRS) » hyzmatyny birikdirmeli.
  • *4 Jemlenen trafik nyrhnamalaşdyrylýar (gelýän+gidýän). 1 Kb (1024 baýt) çenli has uly tarapa tegelenýär.
  • *5 «Internede ygtyýar (GPRS)» hyzmaty, balansyňyz 3 manatdan azalan ýagdaýynda awtomatik usulda öçürilýär we balansyňyzyň 5 manatdan artyk mukdarda üsti doldurylanda awtomatik ýagdaýda dikeldilýär.
  • *6 TMCELL-e birikmek mugt, ilkinji tölegiň ähli möçberi müşderiniň şahsy hasabyna ýazylýar.