Serpaý

Arhiw nyrhnama

Müşderi tölegsiz. Giriş jaňlar mugt.

  Hyzmatlaryň  görnüşleri bahasy, man
1 Sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar  
1.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,12
1.2 Başga operatotyň ulgamyna sizden gidýän (çykyş) sesli  jaňlar (1 minut üçin) 0,14
1.3 Şäher we Şäherara sizden gidýän (çykyş) sesli janlar (1 minut üçin) 0,12
1.4 GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna sizden gidýän (çykyş) jaňlar1 >>>
2 Nyrhnama  
2.1 Gepleşigiň başlangyç minutyndan nyrhlandyrylýar  
2.2 Gepleşikler birinji sekuntdan başlap nyrhlandyrylýar  
3 Size gelýän (giriş) sesli jaňlar  
3.1 Size gelýän (giriş) ähli sesli jaňlar mugt 0
4 SMS we MMS  
4.1.1 Ulgamyň içinde we başga operator ugamyna sizden gidýän (çykyş) SMS hyzmaty (1 SMS üçin) 0,08
4.1.2 Halkara SMS hyzmatlary (1 SMS üçin) 0,20
4.2 Ähli gelýän SMS hyzmaty mugt 0
4.3 Ulgamyn içinde we başga operator ulgamyna sizden gidýän (çykyş) MMS hyzmaty(1 MMS üçin)2 0,20
4.4 Size gelýän (giriş) ähli MMS mugt 0
5 GPRS hyzmatyny ulanmak3  
5.1 1 Mb maglumat üçin4 0,07
5.2 Öçmezden ön hasapda galmaly mukdar5 3,00
6 Müşderi tölegi  
6.1 Müşderi tölegi ýok 0
7 Bir aýlyk goşmaça hyzmatlar üçin tölegler  
7.1 Belgini anyklamak 0
7.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0,20
7.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50
7.4 Ses habaryny almak we ibermek (awtomatik usulda jogap beriji) 0,20
7.5 Konferens-aragatnaşygy 0,20
7.6 Jaňa garaşmak 0,20
8 Bir gezeklik tölegler  
8.1 Ilkinji töleg6 5,00
8.2 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak 1,00
8.3 Täze Sim karta almak 0
8.4 Blokirlenen Sim kartany açmak 2,30
8.5 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
8.6 Belgini çalyşmak 5,00
8.7 Belgini saýlamak 15,00
8.8 Sim kartany çalyşmak 5,00
8.9 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
8.10 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0
8.11 Öçürilen telefon belgisini gaýtadan birikdirmek 0
8.12 MMS hyzmatyny birikdirmek 0
8.13 GPRS hyzmatyny birikdirmek 5,00
8.14 Başga müsderiniň hasabyna pul geçirmek 0,10
  • *1 Halkara jaňlarynyň we Halkara SMS-iň bahasy çagyrylýan ýurda baglydyr.
  • *2 MMS ibermek we almak mümkinçiliginiň bolmagy üçin «MMS kabul etmek we ibermek» hyzmatyny birikdirmek zerurdyr.
  • *3 Internede ygtyýar almak üçin, «Internede ygtyýar (GPRS) » hyzmatyny birikdirmeli.
  • *4 Jemlenen trafik nyrhnamalaşdyrylýar (gelýän+gidýän). 1 Kb (1024 baýt) çenli has uly tarapa tegelenýär.
  • *5 «Internede ygtyýar (GPRS)» hyzmaty, balansyňyz 3 manatdan azalan ýagdaýynda awtomatik usulda öçürilýär we balansyňyzyň 5 manatdan artyk mukdarda üsti doldurylanda awtomatik ýagdaýda dikeldilýär.
  • *6 TMCELL-e birikmek mugt, ilkinji tölegiň ähli möçberi müşderiniň şahsy hasabyna ýazylýar.