Sowgat 2000

2000 gepleşik minutlary we goşmaça 500 sms. Sizden gidýän (çykys) jaňlar (paket minut gutarandan soňra) 0, 01 manat.

HYZMATLARYŇ GÖRNÜŞLERI Manat,
GBüS-y bilen
1 Birikdirilendeilkinjitöleg 1,00
2 Berilýänbukjanybirikdirmeküçinhökmanytöleg 30,00
3 Birikdirilengepleşikwagty (diňeulgamiçijaňlary) çykyşjaňlar, biraýda 2000 minut
4 Birikdirilen SMS habarlary (diňeulgamiçiçykyş SMS habarlary), biraýda 500 SMS
5 Bellenilenýeňilliklerulanylypgutarandansoň:
Ulgamiçiçykyşjaňlar, birminutüçin
0,01
6 Hasapdabukjalaryňbirikdirmegiüçinhökmanytölegiňikinji 30 günüçinýeterlikbolmadykýagdaýynda 0,14
7 Şäher we şäheraraaragatnaşykulgamynaçykyşjaňlar, birminutüçin 0,05
8 Hasapdabukjalaryňbirikdirilmegiüçinhökmanytölegiňikinji 30 günüçinýeterlikbolmadykýagdaýynda 0,14
9 Başgaoperatoryňulgamynaçykyşjaňlar, birminutüçin 0,05
10 Hasapdabukjalaryňbirikdirilmegiüçinhökmanytölegiňikinji 30 günüçinýeterlikbolmadykýagdaýynda 0,14
11 Ähligirişjaňlar 0,00
12 Çykyş SMS (halkaraugurlardanbaşga)
habarlary (bir SMS üçin)
0,01
13 Hasapdabukjalaryňbirikdirilmegiüçinhökmanytölegiňikinji 30 günüçinýeterlikbolmadykýagdaýynda 0,01
14 GPRS hyzmatynyulanmak:
1 Mb, (göwrümlimaglumatüçin
0,09
15 Hasapdabukjalaryňbirikdirilmegiüçinhökmanytölegiňikinji 30 günüçinýeterlikbolmadykýagdaýynda 0,09

 

Şunyrhnamageçmeküçin el telefonyňyzdan *0809*6*1*2*130#

belgäjaňedipýa-da internet sahypamyzdan “Şahsyotag” hyzmatymyzdanpeýdalanyň.

BELLIK:

1. Berilýänbukjalardiňe “Sowgat - 2000” nyrhnamasyndaulanylýar.

2. Berilýänbukjalar 30 günüňdowamyndabirgezekberiler.

3. Berilýänbukjalarulanylypgutarylandansoňbunyrhnamanyňdüzüminde “Meniňsöýgülibelgim” hyzmatynyulanmagamümkinçilikberiler.

4. Ulgamiçigijekigepleşiklere we internet hyzmatynabolanýeňillikleribunyrhnamadaulanmagamümkinçilikberilmeýär.