Tomaşalary

Hyzmat: «SMS Nesibe» aksiýasy

                                       UTMAK - AŇSAT!


1.    Islendik sms-habary 123 belgä iberiň ýa-da *123# buýurma aýlaň.
2.    Size 5 SMS-li bukja berlendigi baradaky habarnamany alyň.
3.    Umumy bilimler barada 4 sowala jogap beriň we 1 matematiki meseläni çözüň.
Birinji sowaly gatnaşyjy SMS bukjasyny alnandygy baradaky SMS-habarnamasyny alýar. SMS arkaly, birinji soraga jogap beriň, onda dogry görnüşini san bilen görkeziň we 123 belgä iberiň.


 Sowalyň mysaly:
 Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilen güni:  1) 1991-nji ýylyň 1-nji maýy;  2) 1992-nji ýylyň 18-nji maýy.
Dogry jogap – 2. Sowala jogap bermek üçin 123 belgä 2-lik sany ibermek gerek.  
Matematiki sowala jogap bermek üçin 123 belgä dogry amaly ibermek gerek.
 Mysal üçin:  2+3*5=?
Dogry jogap  - 17. Sowala jogap bermek üçin 123 belgä 17 sany ýollamaly.
Dogry jogap üçin gatnaşyjylar 10 bal alýarlar, nädogry jogap üçin – ballar hasaplanmaýar.
 Nobatdaky her sowala jogap iberilenden soň, gatnaşyjy täze sowal alýar.
 
Bäş sowala jogap berdiňizmi? Gutlaýarys, Siz eýýäm baýrak almaga dalaşgär!


    Ýeňiş gazanmak mümkinçiligim artdyrmak üçin Siz goşmaça 5 SMS-dan ybarat bolan bukjany satyn alyp we netijäňizi gowulandyryp bilersiňiz. Bary-ýogy S habary 123 gysga belgä iberiň ýa-da *123# aýlaň. Bukjany berlendigi barada sms alnandan soň, Siz goşmaça bäş sowala jogap bermäge we alnan ballaryň sanyny artdyrmaga mümkinçilik alýarsyňyz.
Baýrak günüň dowamynda iň köp bal alan gatnaşyja gowşurylýar.
Gündelik baýrak: Smartfon BLU R2 LTE.
Her aýlyk baýrak : Telewizor LG 49LH510V (ekranyň görnyşi -Direct LED, diagonal - 49"(125 sm).
Baş baýrak: Holodilnik, Kir ýuwujy maşyn, Noutbuk we Smartfon Samsung Galaxy S9  30-nji sentýabr 2018 ý. oýnalýar.

Bir günde 1,5 manada 5 SMS-li bukjany alyň we baýraklary utuň!
 
Anyk maglumaty almak üçin bäsleşigiň şertli kadalary bilen tanyşyň.

boş

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *123#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *123*0#

Ähli hyzmatlar