Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: SMS arkaly pul geçirmek

Özüňiziň şahsy hasabyňyzdan    başga TMCELL müşderisiniň hasabyna geçirmek üçin, SMS habaryny 0804 belgä ýollaň.  SMS habarynyň tekstinde alyjynyň +9936XXXXXXX formatyndaky  belgisini we geçirilýän pul möçberini görkeziň.  Birnäçe minudyň netijesi bilen SMS habary Size pul ugradylandygy, alyja bolsa onuň hasabyna pul geçirilendigi barada geler. Hukuk tarap bolan müşderiler üçin hyzmat operatora diňe ýazmaça arza arkaly elýeterlidir. 

Bahasy näçe: ugradyjydan 0,1 manat tutum tutulýar.

Siz Özüňiziň şahsy hasabyňyzdan pul geçirilmegini gadagan edip bilersiňiz, munuň üçin   golaýdaky TMCELL müşderilerine hyzmat ediş ofisine  baryň. Pasportyňyzy almaklygy ýatdan çykarmaň!

boş

Ähli hyzmatlar