Öz aragatnaşygyňy dolandyr!

Hyzmat: Belgini üýtgetmek

Siz öz telefon belgiňizi islendik wagtda SIM-kartany çalyşmazdan üýtgedip bilersiňiz. Siziň şertnamaňyz , Siziň nyrh meýilnamaňyz we birikdirilen hyzmatlar, Siziň şahsy hasabyňyz üýtgewsizligine galar.

Hyzmatdan peýdalanmagyň usuly: TMCELL müşderileriniň iň ýakyn hyzmat ediş ofisine baryň. Pasportyňyzy almagy unutmaň.

Ähli hyzmatlar