Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Sada+

  Hyzmatyň görnüşleri Bahasy, man
1 Bir gije-gündiziň dowamynda tölegsiz berilýän ýerli çykyş jaňlar 20 minut
2 Tölegsiz berilen minut gutarandan soň, her bir minut üçin Nyrhnama laýyklykda
3 Aragatnaşyk ulgamyna ähli giriş jaňlar, bir minut üçin 0,00
4 Ýerli çykyş SMS habarlary bir SMS üçin 0,04
5 Her gije-gündizde alynýan müşderi tölegi 0,80

 

  • Bu hyzmaty diňe Sada nyrhnamasynda ulanmak mümkündir
  • Hyzmaty birikdirmek we oçurmek üçin 1 manat alynar
  • Beýleki hyzmatlar üçin tölegler Sada nyrhnamasyna laýyklykda alynyar

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*9*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*9*0#

Ähli hyzmatlar