Internete birikdirmäniň sazlamalary

GPRS

,

iPhone

,

iPad

Translations:

Eger Siz heniz TMCELL müşderisi däl bolsaňyz, ýakyndaky hyzmat ediş ofisine baryň we nyrhnama meyilnamalaryň biri boýunça birikdirmäni resmileşdiriň. Siz paketleri satyn almak ýa-da «Gijeki Internet» hyzmatyny ulanmak bilen, Internet-trafigiň töleginde tygşytlap bilersiňiz.

Öz noutbugyňyzy ýa-da şahsy kompýuteriňizi TMCELL-ň üsti bilen Internete birikdirmek üçin, «3G-modem TMCELL» satyn alyň we ony USB-porta birikdiriň. Ähli zerur sazlamalar modemiň maksatnamalaýyn üpunçiliginde bardyr.

Öz telefonyňyzda Internete birikdirmegi sazlamak üçin, aşakdaky sazlamalary ýerine ýetiriň*:

Android, OS Symbian, Windows phone
beýlekilere degişlilikde gurnamak üçin* GPRS sazlamalary

Sazlamalaryň atlary (Settings name) TMCELL
Öz saýty (Homepage) http//www.tmcell.tm
Seansyň görnüşi (Session mode) wagtlaýyn/hemişelik
Aragatnaşyk goragy (Connection security) Aýyrmak (OFF)
Maglumatlar kanaly (Data bearer) GPRS/EDGE
Kanalyň sazlamasy
APN giriş nokady (GPRS access point) gprs.tmcell
IP-teswirnamanyň salgysy (IP address)
Tanama görnüşi (Authentification type) Adaty
Hasaba alyş görnüşi (Login type) Awtomatiki
Ulanyjynyň ady (User name)
Parol (Password)

 

iPhone üçin sazlama

Menýu→Sazlamalar→Esasylar→Ulgam:
Bölüm: «Maglumatlary geçirmegiň öýjükli ulgamy»
APN: gprs.tmcell
Ulanyjynyň ady:
Parol:

 

iPad üçin sazlamalar

Menýu→Sazlamalar→Öýjükli maglumatlar→APN sazlamalar:
APN: gprs.tmcell
Ulanyjynyň ady:
Parol:


*) Sazlamalaryň atlary enjamyň modeline garaşlylykda ýokardaky getirilenlerden tapawutlanyp biler. Mümkin wariantlar skobkalarda getirilen.