Internet bukjalary

Bukjalar

,

0805

,

Internet

Translations:

Siz internet bukjasyny edinmek bilen, özüňizdäki binýatlaýyn nyrh meýilnamasynyň bahasy bilen deňeşdirilende, internede arzan birikmeklige mümkinçilik alýarsyňyz.

Bukjanyň galyndysyny bilmek üçin 0805 belgä boş SMS ugradyň.

Bukjalaryň hereket edýän möhlediniň çägi – 30 gün. Eger-de Siz şu möhletiň dowamynda tutuş bukjany sarp etmeseňiz galyndy trafik "köýýär".

Bukjalar ähli nyrh meýilnamalarynda hereket edýärler. Bukja doly sarp edilenden ýa-da onuň hereket ediş möhletiniň tamamlananyndan soňra, internet-bukjalary nyrhnamasy hereket edýän nyrh meýilnamasynyň binýatlaýyn bahasy boýunça hasaplanylýar.

Maglumaty geçirmegiň giňişleýin nyrhy

 

Nähili birikdirmeli: Şahsy otaga giriň ýa-da golaýdaky TMCELL müşderilerine hyzmat ediş ofisine baryň.

USSD bilen nähili birikdirmeli: Telefonyň belgisini yzygiderli ýygyň we çagyryş düwmesine basyň:

  • 50 Mb bukjany 3 manada satyn almak üçin  *0850*3#
  • 1 Gb bukjany 55 manada satyn almak üçin *0850*55#
  • 4 Gb bukjany 160 manada satyn almak üçin  *0850*160#
  • 10 Gb bukjany 350 manada satyn almak üçin *0850*350#