Habarlar

Translations:

 • Sanly çözgüt – 2020

  20.03.2020

  «Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

  Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurdumyzyň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda giň mü …

  Has takyk... Habarlar
 • Türkmentel – 2019

  20.11.2019

  Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň«Türkmentel – 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty    

  Ýurdumyzyň maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalar ulgamynda ýetilen üstünliklerini görkezmek maksady bilen, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2019-nji ýylyň 27-2 …

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  06.05.2019

  Hormatly müşderiler!

  Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2019-njy ýylyň 6-njy maýyndan 3-njy iýun aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

  Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze ýylyň täsinlikleri 2019!

  09.01.2019

  Hormatly müşderiler!

  “Täze ýylyň täsinlikleri” aksiýasy Sizi garaşylmadyk sowgatlar bilen begendirmekligi dowam edýär!2019-njy ýylyň 13-nji ýanwaryndan başlap her ekşenbe güni gündelik baýragyň ýeňijisi Samsung Galaxy J2 Prime smartfony we Awaza 2(iki) adama 3(üç) günlik putýowkany alýar. Utuşyňyzy kurortda toý ediň!“Täze ýylyň täsinlikleri& …

  Has takyk... Habarlar
 • «Täze ýylyň täsinlikleri»

  19.12.2018

  Hormatly  müşderiler!“Täze ýylyň täsinlikleri” aksiýasynyň göýberilişi hakynda Size  habar  bermäge  şatdyrys!“Täze ýylyň täsinlikleri” –bu   toplumlaýyn hyzmat bolup,oňa ýazylyp,  Siz her günde 5 SMS toplumyny  alyp,  her günki Sowal bäşleginiň  baýragyny utup  bilersiňiz.Hyzmatyň bahasy -  bir günde& …

  Has takyk... Habarlar
 • Soňky oýun

  27.09.2018

     Hormatly müşderiler!  “SMS Nesibe” wiktorinanyň gutarmagyna sanalgyja günler galdy. Iň ýakyn günlerde , 30 sentýabrda , Biz esasy utuşy oýnaýarys – Gündelik durmuşda ulanylýan tehnikalar: sowadyjy, geýim ýuwulýan maşyn, noutbuk we Samsung Galaxy S 9 telefony.  Has köp dogry jogaby beren  her taraplaýyn bilimli müşderi ähli tehnikalary  utar. Esasy …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze hasabyňy doldurmagyň usuly.

  15.06.2018

  Täze hasabyňy doldurmagyň usuly. Tmcell Töleg."TMCell töleg" programmasy "Altyn Asyr"  ÝGPJ abonentleriniň hasabyny doldurmak hyzmatyny ýeňilleşdirýär.  Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp bilersiňiz.Ulanyp başlamazdan öň bilmeli zatlar:

  - Töleg üçin ulanylan plastik kart maglumatlary diňe öz telefonuňyzda saklan& …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze hasabyňy doldurmagyň usuly.

  14.06.2018

  Täze hasabyňy doldurmagyň usuly. Tmcell Töleg.

  "TMCell töleg" programmasy "Altyn Asyr"  ÝGPJ abonentleriniň hasabyny doldurmak hyzmatyny ýeňilleşdirýär.  Öz telefonuňyza “TMCell Töleg” atly programmany alyp, bank kartyňyzy programma birikdirip, hasabyňyzy tutumsyz dolduryp bilersiňiz.Ulanyp başlamazdan öň bilmeli zatlar:

  - Töleg üçin ulanylan plastik kart maglumatlary diňe öz telefonuňyzda …

  Has takyk... Habarlar
 • TMCELL  eýýäm iki aýyň dowamynda SMS wiktorina arkaly öz abonentlaryna 49 sany gymmat bahaly sowgatlary gowşurdy.

  31.05.2018

  Şul aýyň iň esasy utuşyny sypdyrmaň – maý aýynyň 31-ne aksiýa gatnaşyjylar telewizor utup bilerler.

        «SMS Nesibe» wiktorina TMCELL abonentlaryny şatlandyrmagynyň ikinji aýy. Biz her gün 1 sany Blu firmasynyň smartfonyny her aý bolsa 1 sany LG firmasynyň 49-dýumlyk HD telewizoryny utmaga mümkinçilik berýäs. Wiktorina gatnaşmak üçin 5 SMS lyk ýö …

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  15.05.2018

  Hormatly müşderiler!

  Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2018-njy ýylyň 16-njy maýyndan 15-njy iýun aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

  Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peý …

  Has takyk... Habarlar
 • «Altyn Asyr» ÝGPJ «SMS Nesibe» aksiýasyny geçirmegi dowam etdirýär»

  08.05.2018

  Hormatly müşderiler!"Altyn Asyr" ÝGPJ  "SMS Nesibe" aksiýasyny geçirmegi dowam etdirýär.30-njy aprelde sowal bäsleşiginiň birinji tapgyry tamamlandy, onuň jemi boýunça 21 gündelik baýrak - Smartfon BLU R2 LTE, hemde aýlyk baýrak - Telewizor LG 49LJ510V oýnaldy.Baýraklaryň  eýeleriniň sanawy bilen http://win.tmcell.tm  saýtynda tanyşyp bilersiňiz.Şunuň bilen "SMS Nesibe" …

  Has takyk... Habarlar
 • SMS Nesibe

  25.04.2018

  Hormatly  müşderiler!

  “SMS Nesibe” aksiýasynyň göýberilişi hakynda Size  habar  bermäge  şatdyrys!

  “SMS Nesibe” –bu   toplumlaýyn hyzmat bolup,oňa ýazylyp,  Siz her günde 5 SMS toplumyny  alyp,  her günki Sowal bäşleginiň  baýragyny utup  bilersiňiz.

  Hyzmatyň bahasy -  bir günde  1,5  manat.

  Baýragy hädip  …

  Has takyk... Habarlar
 • Hormatly müşderler!

  10.10.2017

  “Altyn Asyr” ÝGPJ-ti müşderlerine goşmaça täze ýeňillik hödürleýär. Sowgat 500, Sowgat 1000, Sowgat 2000 nyrhnamalar toplumyndan peýadalanýan müşderiler indi birikdirilen minut bukjalary Türkmenistan boýunça hemme ugurlara ähli çykyş jaňlar üçin peýdalanyp bilerler.

  Has takyk... Habarlar
 • "Sowgat 500" we "Sowgat 1000" nyrh meýilnamalar açyldy

  08.07.2017

  Gadyrly  müşderiler!

  «Altyn Asyr» ÝGPJ-ti Size täze «Sowgat 500» we «Sowgat 1000» atly nyrhnamalary hödürleýär. Nyrhnamalaryň  ullanyş aýratynlyklary, «Sowgat 500»-de  her aýda müşderä ulgam içinde 500 gepleşik minutlary, 200 sms habarlary we 150mb internet bukjasy,«Sowgat 1000»-de  her aýda müşderä ulgam içinde 1 …

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  26.05.2017

  Hormatly müşderiler!

  Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2017-njy ýylyň 27-njy maýyndan 26-njy iýun aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

  Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peý …

  Has takyk... Habarlar
 • <<Türkmen Älem 52.0° E>>

  07.04.2017

                                Hormatly ildeşler!

               Türkmenistanyň milli teleradioýaýlymlary

                        <<Türkmen Älem 52.0° E>>

               emeli hemrasynyň üsti bilen HD formatynda

            & …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 9-10 njy tapgyrynyň ýeňijileri

  09.03.2017

  Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 9-njy tapgyrynyň ýeňijileriniň jemi:

  1-nji ýeri eýelän müşderi, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Şirliýew Medet Amangeldiýewiç jemi 36 140 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

  2-nji ýeri eýelän müşderi, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy Akyýew & …

  Has takyk... Habarlar
 • SMS bäsleşigiň düzgünleri üýtgedi!

  05.03.2017

   

  SMS bäsleşigiň düzgünleri üýtgedi!

  SMS bäsleşigiň 11-nji tapgyryndan, ýagny 06.03.2017 seneden başlap her tapgyryň dowamlylygy 6 güne geçirildi.

  Her tapgyr boýunça iň köp bal gazanan müşderi (1-nji ýer), iPhone 7 sowgadyna mynasyp bolar.

  Goşmaça höweslendiriji sowgatlar hem tapgyryň dowamynda beriler. Şol tapgyryň höweslendiriji sowgatlary hakynda has giňişleýin 1717 belgä …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 7-8 nji tapgyrynyň ýeňijileri

  01.03.2017

  Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 7-nji tapgyrynyň ýeňijileriniň jemi:

  1-nji ýeri eýelän müşderi, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Ýusupow Sabir Ibragimowiç jemi 52 490 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

  500-nji ýeri eýelän müşderi, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Orunow Ýakup jemi 70& …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 6-nji tapgyrynyň ýeňijileri

  22.02.2017

  Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 6-nji tapgyrynyň ýeňijileriniň jemi:

   1-nji ýeri eýelän müşderi, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Orazdurdyýewa Aýna Päliwanowna jemi 59 730 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

  500-nji ýeri eýelän müşderi, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Kasimowa Raisa Nasimowna …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 5-nji tapgyrynyň ýeňijileri

  21.02.2017

  Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 5-nji tapgyrynyň ýeňijileriniň jemi:

   1-nji ýeri eýelän müşderi, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Matýakubow Azimbaý Azatbaýewiç jemi 43 740 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

  500-nji ýeri eýelän müşderi, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy  …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 4-nji hepdäniň ýeňijileri

  14.02.2017

  Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 4-nji hepdäniň ýeňijileriniň jemi:

   

  1-nji ýeri eýelän müşderi, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Aşyrow Yklym Aşyrowiç jemi 81 280 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

   

  2-nji ýeri eýelän müşderi, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy Begmyradow Şyhmyrat & …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 3-nji hepdäniň ýeňijileri

  07.02.2017

  Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 3-nji hepdäniň ýeňijileriniň jemi:

   

  1-nji ýeri eýelän müşderi, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Orazdurdyýew Muhammetsapa Päliwanowiç jemi 100 800 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

   

  2-nji ýeri eýelän müşderi, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy  …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 2-nji hepdäniň ýeňijileri

  01.02.2017

  Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 2-nji hepdäniň ýeňijileriniň jemi:

   

  1-nji ýeri eýelän müşderi, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Kakabaýew Gaýgysyz jemi 98 040 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

   

  2-nji ýeri eýelän müşderi, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Hamitowa Roza Rasitowna jemi 96 120 …

  Has takyk... Habarlar
 • Sms-bäsleşiginiň 1-nji hepdäniň ýeňijileri

  25.01.2017

  Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 1-nji hepdäniň ýeňijileriniň jemi:

  1-nji ýeri eýelän müşderi, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Maşşykowa Uzyk Agamyradowna jemi 86 980 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

  2-nji ýeri eýelän müşderi, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Matýakubow Azymbaý Azatbaýewiç jemi 68 110 bal toplap baýragy& …

  Has takyk... Habarlar
 • SMS - BÄSLEŞIGI

  15.01.2017

    

  “Altyn Asyr” ÝGPJ-niň 2017-nji ýylyň ýanwar aýynyň 16-dan başlap, aprel aýynyň 09-na çenli geçirilýän SMS bäsleşik barada

  DÜZGÜNNAMA

  BÄSLEŞIGIŇ DÜZGÜNLERI

  “Altyn Asyr” ÝGPJ-niň (mundan beýläk - Operator) tutýan ähli ygtyýarnama zolagynda 1717 gysga belgä we *1717# USSD-belgä arkaly 2017-nji ýylyň ýanwar …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze internet bukjasy

  10.10.2016

  "Sowgat 2000" nyrh meýilnamasyna täzelik girizilýär. Bu nyrhnamany ulanýan müşderiler 2016-njy ýylyň 6-njy oktýabryndan başlap, goşmaça 15 manat töläp, 500 Mb ulanyp bilerler. Bu paket 30 günüň dowamynda hereket edýär. Paket gutaran halatynda birnäçe gezek täzeden ulanmaga mümkinçilik bar.

  Has takyk... Habarlar
 • "Sowgat 2000" nyrh meýilnamasy açyldy

  06.07.2016

  Gadyrly  müşderiler!

  «Altyn Asyr» ÝGPJ-ti Size täze “Sowgat 2000” atlynyrhnamany hödürleýär. Nyrhnamanyň  ullanyş aýratynlyklary, her aýda müşderä ulgam içinde 2000 gepleşik minutlary  we goşmaça 500 sms habarlary ugratmak mümkinçiligi berilýär.Ähli giriş jaňlar mugt bolup, bu nyrhnama 2016-njy ýylyň iýul aýynyň 06-dan heret edip …

  Has takyk... Habarlar
 • Hormatly müşderiler!

  03.07.2016

  Hormatly müşderiler!

  Käbir köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berilýän TM CELL ulgamynda internediň işlemeýändigi baradaky berilýän maglumatyň galpdygyny we "Altyn Asyr" ÝGPJ-i müşderlerine hödürleýän 3G we 4G internet ulgamlarynyň tehniki taýdan kadaly işleýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  Has takyk... Habarlar
 • "Seniň ulgamyň 1" nyrh meýilnamasy açyldy

  27.06.2016

  "Seniň ulgamyň 1" nyrh meýilnamasy açyldy

  Hormatly müşderiler! Müşderileriň haýyşy boýunça 2016-nji ýylyň iýun aýynyň 25-den

  "Seniň ulgamyň 1" atly nyrhnamanyň açylandygy barada Size habar berýäris.

  Bu nyrhnama geçmegin nyrhy 5 manat. Ilkinji töleg 5 manat.

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  03.06.2016

  Hormatly müşderiler!

  Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2016-njy ýylyň 6-njy iýunyndan 6-njy iýul aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

  Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp …

  Has takyk... Habarlar
 • “Ynamly töleg” täze hyzmaty

  18.05.2016

  Hormatly müşderiler!"Altyn Asyr" ÝGPJ-ti “Ynamly töleg” atly täze hyzmaty ýakynda açmagy meýilleşdirýändi  barada Size habar berýär.Eger-de Siziň hasabyňyz nola deň bolan ýagdaýynda, öz hasabyňyzy doldurmaga mümkinçiligiňiz bolmasa, onda Siz biziň “Ynamly töleg” hyzmatymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Siziň islegiňize görä biz Siziň hasabyňyzy wagtla& …

  Has takyk... Habarlar
 • Howupsyz Rouming

  12.01.2016

  Hormatly Müşderiler! Sizde artykmaç çykdajy etmezden, rouming TMСELL öýjükli aragatnaşyk hyzmatynyň ähli artykmaçlyklaryndan peýdalanmaga ajaýyp mümkinçilikler bar. Has takyk.

  Has takyk... Habarlar
 • Sowgat nyrhnamalar topary

  20.12.2015

  Hormatly müşdereiler 20.12.2015-20.04.2016 aralygynda herek edýän täze “Sowgat-Uly”, “Sowgat-Kiçi” atly nyrhnamalaryň açylandygy barada Size habar berýäris.

  Has takyk... Habarlar
 • Seniň ulgamyň 1 nyrh meýilnamasy açylda

  15.09.2015

  Hormatly müşderiler! 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň 15-den oktýabr aýynyň 31-ne çenli "Seniň ulgamyň 1" atly nyrhnamanyň açylandygy barada Size habar berýäris.

  Bu nyrhnama geçmegin nyrhy 5 manat. Ilkinji töleg 5 manat.

  Has takyk... Habarlar
 • Türkmentel-2015

  14.09.2015

  Aragatnaşyk ulgamyny kämilleşdirmek Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Häzirki wagtda aragatnaşyk we telekomunikasiýalar ulgamynyň kärhanalaryna ýokary tehnologiýalar we häzirki zaman ylmynyň öňdebaryjy gazananlary işjeň ornaşdyrylýar.

  Sergi boýunça öyjukli ýol gözkeziji goşulmany

    gurnamak Android-GooglePlay   iOS-iTunes görn& …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze internet bukjasy «Internet-55»

  01.09.2015

  Hormatly müşderiler! «Altyn Asyr» ÝGPJ-i 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan täze internet bukjasynyň «Internet-55» ulanylyşa girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär. Internet bukja 1Gb bolup, bukjanyň bahasy 55 manatdyr.

   

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  18.06.2015

  Hormatly müşderiler!

  Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2015-nji ýylyň 18-njy iýunyndan 18-njy iýul aralygynda "Oraza" Oraza hyzmatynyň girizilýändigini Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

  Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze nyrhnama «Gürleşiber»

  04.06.2015

  Hormatly müşderiler! 2015-nji ýylyň iyun aýynyň 1-dan Altyn Asyr ÝGPJ size täze «Gürleşiber» nyrh meyilnamasyny hödürleýär ýagny onda ulgam içi çykyş jaňlaryň ikinji minudyndan başlap 2 teňňeden.

  Has takyk... Habarlar
 • Ykjam radio we telewideniýe Siziň telefonyňyzda

  17.04.2015

  Hormatly müşderiler! Täze “ykjam radio we telewideniýe” hyzmaty açylandygy barada Size habar berýäris. Indi öz ykjam telefonyňyz arkaly teleýaýlymlara seredip, radiony diňläp bilersiňiz.

  Bellik: Häzirki wagtda bu hyzmat diňe 4G LTE ulgamynda et ýeterdir.

  Has takyk... Habarlar
 • Täze “Sada+” hyzmaty

  31.03.2015

  Hormatly müşderiler!

  2015-nji ýylyň aprel aýynyň 1-ne "Sada+" atly täze hyzmatynyň açylandygy barada Size habar berýäris. Täze "Sada+" hyzmaty "Sada" nyrhnamasyndan peýdalanýan müşderiler üçin niýetlenendir. Täze “Sada+” hyzmatyny birikdiren müşderi her gün ulgamyň içinde 20 minut mugt gepleşip biler. Eger 20 minut ullanylman galsa, indiki günlere geçirilmeý …

  Has takyk... Habarlar
 • TMCELL müşderilerine Täze ýyl gutlagy

  28.12.2014

  "Altyn Asyr" Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Siziň ähliňizi täze 2015-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýar! Size bagt, berk jan saglyk we ähli işleriňizde uly üstünlikler arzuw edýäris! Goý geljek ýyl Siziň üçin abadançylyk, asudalyk we galkynyş ýyly bolsun!

   

   

   

   

  Has takyk... Habarlar
 • Dostluk demir ýoly

  03.12.2014

  Şu gün Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Eýranyň Prezidetleriniň gatnaşyp ak pata bermeginde Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanmaga berilýär. Bu demir ýol 2007-nji ýylda gurlyp başlanypdy.

  Ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyga kuwwatly itergi berjek Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň gurluşygy möhletinden öň, has takygy, 23-nji …

  Has takyk... Habarlar
 • Hemişe ulgamda

  02.12.2014

  Hormatly müşderiler! «Altyn Asyr» Ýapyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýeti Size täze hyzmatyny hödürleýär. Täze hyzmatyň ady «Hemişe ulgamda». Indi Size ulgamyň içinde giriş jaňlary kabul etmek has aňsatlaşdyrylýar. Hasabyňyzda pul bolmasa-da, giriş jaňlary kabul edip bilersiňiz. Peýdalanýan nyrh meýilnamaňyza garamazdan, awtomatik usulda birikdirilýär.

   

  & …

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  27.06.2014

  Hormatly müşderiler!   

  Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2014-nji ýylyň 29-njy iýunyndan 29-njy iýul aralygynda “Oraza”Oraza hyzmatynyň girizilýändigini Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu  üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

  Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze Amatly+ hyzmaty

  23.06.2014

  2014-nji ýylyň Iyun aýynyň 15-ne "Amatly+" atly täze hyzmatynyň açylandygy barada Size habar berýäris. "Amatly+" atly hyzmaty "Amatly" nyrhnamasyndan peýdalanýan müşderiler üçin niýetlenendir. Ulgamyň içinde çykyş jaňlar üçin arzanladyş gözöňünde tutulan, 3-nji minutyndan başlanyp, her bir minut üçin 0.01 manat alynar.

  Has takyk... Habarlar
 • 4G LTE ulgamynda Ses göýberildi

  11.06.2014

  4G LTE ulgamynda Ses (CSFB) göýberildi, ýagny indi siz ýokary tizlikli internediň lezzetini görersiňiz, aragatnaşyk düzgünini ulanmazdan, jaňlary we sms habarlary iberip hem-de kabul edip bilersiňiz. 4G LTE-niň dördünji nesliniň ulgamy deňsiz - taýsyz ýokary tizlikde we ykjam telefonyňyzdan (smartfon) 2600 MHz FDD diapazonda işleýän internede girmäge mümkinçilik berer.

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  01.06.2014

  "Oraza" hyzmatyny ulanmak üçin öz ýerleşýän şäheriňizdäki koduny aýlap "jaň etmek" düwmesine basyň

  *0870*1# - Aşgabat, Änew*0870*2# - Balkanabat *0870*3# - Daşoguz *0870*4# - Türkmenabat *0870*5# - Mary

  Jogap beriş habarda Siz şu günki we ertirki agyz beklenýän we açylýan wagtlaryny bilip bilersiňiz.

  Aşgabat şäheri üçin jogap beriş habaryň görnüşi

  Aşgabat, Änew- …

  Has takyk... Habarlar
 • Nowruz - doganlyk-dostluk baýramy

  18.03.2014

  Biziň gadym ata-babalarymyz Aý-ýyldyzlaryň hereketine seredip, gije bilen gündiziň ýazky deňleşýän wagtyny kesgitläp bilipdirler. Şunlukda olar bahar paslynda bu güni baýram edipdirler.

  Bu baýram esasan ekerançylyk bilen baglanyşykly bolup, şu baýramdan soň, ýere tohum atyp, täze hasylyň düýbüni tutupdyrlar.

  Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýörite …

  Has takyk... Habarlar
 • Halkara zenanlar baýramyňyz gutly bolsun!

  07.03.2014

  Eziz eneler, hormatly gelin-gyzlar! Sizi gül-gunçaly, ylham-joşgunly ýaz paslynyň ilkinji günlerinde gözel Diýarymyzda uly toý-dabaralara, şatlyk-şowhuna beslenýän ajaýyp bahar baýramy — Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys! Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda ähli ugurlarda il-ýurt bähbitli beýik özgertmeleriň amala aşyrylý …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze internet bukjasy 50 Mb 3 manat

  26.02.2014

  Hormatly müşderiler!Raýatlarymyzyň her biri  internetden ulanmagy we elýeterli bolmagy üçin,  “Altyn Asyr” ÝGPJ-i  Siz  üçin täze internet bukjany ulanylyşa girizýär. Internet bukja 50 Mb bolup, bukjanyň bahasy 3 manatdyr.

  Has takyk... Habarlar
 • Baýdak baýramyňyz gutly bolsun!

  18.02.2014

  Her bir döwletiň mukaddeslikleri, milli nyşanlary bolýar. Olar şol döwletiň milli aýratynlygyny alamatlandyrýar. Şolaryň biri-de Döwlet baýdagydyr.

  Her ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni uly dabaralar bilen bellenip geçilýär. Şu ýyl hem bu şanly baýramçylyk dabaralara beslenýär. “Altyn Asyr” ÝGPJ-i Baýdak baýramy …

  Has takyk... Habarlar
 • Aragatnaşyk tölegini öz bank kartyňyzdan amala aşyryň!

  07.02.2014

  Hormatly müşderiler! Iň häzirki zaman tehnologiýalaryň biziň durmuşymyza çalt ornaşmagy dowam edýär. Olar gündelik işlerimizde uly orny eýeleýärler we uly hyzmaty ýerine ýetirýärler.

  Biziň “Altyn Аsyr”  ÝGPJ-imiz hem siz üçin iň ýeňil hem amatly ýollaryň gözleginde.

  Hormatly müşderiler! Biz öz ulgamymyzda dünýä ýüz& …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze "Sada" nyrhnamasy

  31.01.2014

  Hormatly müşderiler! “Altyn Аsyr” ÝGPJ-i 2014-nji ýylyň fewral aýyň 1-den başlap siz üçin täze nyrhnamany ulanylyşa girizýär. Bu nyrhnamanyň ady “Sada”.

  “Sada” nyrhnamasynda müşderi tölegi alynmaýar. Ähli giriş jaňlary mugt.

  Has takyk... Habarlar
 • Täze ýyl aksiýasy

  18.12.2013

  Hormatly müşderiler! Ýetip gelýän Täze — 2014-nji ýylyňyz gutly bolsun! Biz Size Täze ýylda uly üstünlikleri arzuw edýäris! “Altyn Asyr” ÝGPJ-ti Täze ýyl mynasybetli aksiýa geçirýär. Bu aksiýa laýyklykda   2013-nji ýylyň 25-nji dekabryndan 2014-nji ýylyň 5-nji ýanwaryna çenli (5-nji ýanwar bu aksiýa …

  Has takyk... Habarlar
 • Bitaraplyk baýramyňyz mübärek bolsun!

  11.12.2013

  Bitaraplyk türkmen halkynyň gadymdan gelýän milli däpleriniň dowamydyr. Bitaraplyk güni Garaşsyz türkmen döwletiniň ösüşiniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ajaýyp seneleriň biridir. Hormatly Prezidentimizi we bütin türkmen halkyny Türkmenistanyň Milli baýramy — Bitaraplyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys. Hormatly Prezidentimize halkymyzyň eşretli durmuşda & …

  Has takyk... Habarlar
 • Täze "Şahsy otag"

  09.12.2013

  TMCELL-de täze "Şahsy otag" döredildi. Üýtgedilen dizaýn. Her wagt aktual balans. Hyzmatlary dolandyrmaga giň mümkinçilik.

  Täze şahsy otaga girmek: https://hyzmat.tmcell.tm

  "Internet hyzmatlaryny dolandyrmak" öňki salgy boýunça işleýar: https://tmcellhyzmat.gov.tm/

  Has takyk... Habarlar
 • 4G LTE ulgamy arzanlady!

  27.11.2013

  Hormatly müşderiler! “Altyn Asyr” ÝGPJ-niň dördünji nesli bolan ýokary tizlikli 4G LTE internet ulgamy 2013-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda ulanylyşa girizildi. Bu ulgam döredilen gününden bäri müşderilerimize ykjam enjamlardan Internede girmegiň görlüp-eşidilmedik ýokary tizligini üpjün edip gelýär. Bu ulgam arkaly göz açyp-ýumasy salymda suratlary açyp, …

  Has takyk... Habarlar
 • Trafik bukjasyny USSD bilen aktiwleşdiriň

  18.11.2013

  Indi siz trafik bukjasyny tiz şekilde USSD üsti bilen birikdirmäge mümkinçilik berildi.

  5 manatlyk 100 Mb Trafik bukjasyna geçmek üçin, *0850*5# ýazyp çagyryşa basyň.

  160 manatlyk 4Gb trafik bukjasy üçin - *0850*160#

  Bukjanyň galyndysyny bilmek üçin, 0805 belgisine SMS habaryny ugradyň.

  Hyzmat hakynda giňişleýin

  Has takyk... Habarlar
 • Şanly Garaşsyzlyk toýuňyz gutly bolsun!

  26.10.2013

  Pederlerimiziň müňýyllyklaryň dowamynda arzuw eden Garaşsyzlygynyň XXII ýyllyk şanly toýy bilen hormatly Prezidentimizi we agzybir halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys.

  Hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgesi Türkmenistany we türkmeni dünýä tanadyp, döwletimiziň at-abraýyny älem-jahana doldurdy. Gahryman Arkadagymyzyň …

  Has takyk... Habarlar
 • Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

  14.10.2013

  TMCELL "Altyn Asyr" Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hormatly Prezidentimizi we ähli türkmen halkyny külli musulmanlaryň iň mukaddes baýramlarynyň biri bolan Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden we mähirli gutlaýarys.  

  Has takyk... Habarlar
 • Kärhanamyz Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüldi

  01.10.2013

  2013-nji ýylyn 1-nji oktýabrynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň görkezmesini ýerine ýetirmek maksady bilen, “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kärhanasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüldi.

  Bu waka kärhananyň taryhynda şöhratly eýýama öwrüldi. Ol netijeleri jemlemäge we geljekki meýilnamalary düzmäge esas berdi. & …

  Has takyk... Habarlar
 • TMCELL öz abonentlerini LTE ulgamyna birikdirip başlaýar

  17.09.2013

  18-nji sentýabrdan başlap TMCELL-iň dördünji nesli bolan (4G) LTE görnüşindäki tilsimaty ulanyşa girizýär.

  Dördünji nesliň (4G) görnüşi size ykjam enjamlardan Internede girmegiň görlüp-eşidilmedik ýokary tizligini üpjün eder. Siz göz açyp ýumasy salymda suratlary açyp, poçta göz aýlap, faýllary ýükläp, HD hilindäki onlaýn …

  Has takyk... Habarlar
 • “Türkmentel — 2013” VII Halkara Sergisine çagyrýarys

  16.09.2013

  Sizi "Türkmentel-2013" atly VII Halkara Sergisiniň hem-de "Türkmenistan we dünýa maglumat telekommunikasiýa ulgamlary" atly Halkara ylmy maslahatyna  çagyrýarys.

  TMCELL kompaniýasy öz stendinde iň soňky gazananlaryndan ykjam enjamlardan internede 4G LTE tilsimaty arkaly birikmegi görkezýär. Kompaniýanyň hünärmenleri siziň soraglaryňyza uly höwes bilen jogap …

  Has takyk... Habarlar
 • Biz üç ýarym million abonentli bolduk

  13.09.2013

  TMCEll öýjükli aragatnaşygyň abonenti 3,5 milliondan geçdi. Biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanýandygyňyz üçin, size minnetdarlygymyzy bildiryäris! Baş maksadymyz—halkymyza ýokary derejeli hyzmat etmek. Bu maksat biziň 4 million abonentli boljak günümizi has ýakynlaşdyrar. 

  Has takyk... Habarlar
 • Indi Siz dostlaryňyz bilen hemişe aragatnaşykda

  07.08.2013

  Indi TMCELL-iň ähli müşderileri üçin Aragatnaşykda social ulgamdaky täze şahsy habarlar hakyndaky SMS bildirişlerini almak elýeterlidir. Siz, şeýle-de şahsy habarlara jogap berip we SMS-iň üsti bilen öz diwaryňyzda habarlary ýerleşdirip bilersiňiz.

  Hyzmat hakynda giňişleýin

  Has takyk... Habarlar
 • TMCell kompaniýasy TMCell Assist ykjam goşundysyny ulanylyşa göýberýär

  25.07.2013

  TMCell kompaniýasy TMCell Assist ykjam goşundysyny ulanylyşa goýberýär. Indi Şahsy kabineti Siz öz smartfonyňyza ýa-da planşetiňize ýükläp bilersiňiz, bu Size öz smartfonyňyzdan ýa-da planşetiňizden hyzmatlary we nyrhnamalary öýden çykman, dolandyrmaga mümkinçilik berer.

  Goşundy şu operasion ulgamlary goldaýar: Android, iOS, Windows Phone.

  Hyzmat hakynda giňişleýin: TMCell Assist …

  Has takyk... Habarlar
 • Oraza

  08.07.2013

  "Oraza" hyzmatyny ulanmak üçin öz ýerleşýän şäheriňizdäki koduny aýlap "jaň etmek" düwmesine basyň

  *0870*1# - Aşgabat, Änew*0870*2# - Balkanabat *0870*3# - Daşoguz *0870*4# - Türkmenabat *0870*5# - Mary

  Jogap beriş habarda Siz şu günki we ertirki agyz beklenýän we açylýan wagtlaryny bilip bilersiňiz.

  Aşgabat şäheri üçin jogap beriş habaryň görnüşi

  Aşgabat, Änew- …

  Has takyk... Habarlar
 • Öýjükli aragatnaşykda nädip tygşytlamaly

  06.05.2013

  TMCELL kompaniýasy öz müşderilerine öýjükli aragatnaşyga edilýän çykdajylary azaltmak üçin birnäçe mümkinçilikleri teklip edýär.

  Gije "Gijeki gepleşikler" hyzmaty boýunça gepleşikler arzan.

  "Meniň söýgüli belgim" çykyş jaňlary minutda 3 teňňe.

  "Gijeki Internet" bir megabaýt üçin 3 teňňe.

  Has takyk... Habarlar
 • “Altyn Asyr” kompaniýasy ÝPJ-ne öwrüler

  30.01.2013

  Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrliginde “Altyn Asyr” Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjylaryň Geňeşiniň ilkinji ýygnagy geçirildi, oňa Türkmenistanyň ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Maliýe ministrliginiň, Ýokary gözegçilik gullugynyň, Merkezi bankyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň wekilleri gatnaşdylar.

  Gün tertibinde “Tü …

  Has takyk... Habarlar
 • “Altyn Asyr” täze administarsiýa binasy

  18.10.2012

  Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kärhanasynyň administratiw binasynyň açylyş dabarasy geçirildi we dabaranyň barşynda kompaniýa tarapyndan öwrenilýän tehnologiki täzelikler görkezildi. Täze binanyň umumy meýdany – 10 müň kwadrat metrine barabardyr. Onda poçta, telegraf, öýjükli, şäherara we halkara …

  Has takyk... Habarlar