Oraza

15.05.2018

Translations:

Hormatly müşderiler!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2018-njy ýylyň 16-njy maýyndan 15-njy iýun aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz:

*0870*1# - Ahal welaýat we Aşgabat şäheri üçin

*0870*2# - Balkan welaýat üçin

*0870*3# - Daşoguz welaýat üçin

*0870*4# - Mary welaýat üçin

*0870*5# - Lebap welaýat üçin

Habarlar