tmcell loader

News

blog.6.image

«Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory täze internet bukjalaryny hödürleýär!

«Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory ilatyň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutmak bilen...

Giňişleýin
blog.6.image

«Altyn Asyr» ÝGPJ-i sanly hyzmatlaryny barha artdyrýar

Garaşsyzlyk ýyllarynda sanly ulgamyň gerimi ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine we ýaşaýyş-durmuş şertlerine has kämilleşdirilýän...

Giňişleýin
blog.6.image

Oraza

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2021-njy ýylyň 13-njy apreldan 12-njy maý aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada...

Giňişleýin
blog.7.image

Sanly çözgüt – 2021

«Sanly çözgüt – 2021» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi...

Giňişleýin
blog.6.image

Şahsy otag

Bu günki gün sanly ulgamyň ýeňillikleri durmuşymyza giňden ornaşýar.Altyn asyr ýapyk görnüşi paýdarlar jemgyýeti hem müşderilerine täze...

Giňişleýin
blog.6.image

Tmchat

Şu gün, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäginde «Türkmenaragatnaşyk»...

Giňişleýin
blog.6.image

Täze öýjükli aragatnaşyk enjamlary

Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesiniň Çürçüri, Gujurly we Gyzylsakgal...

Giňişleýin
blog.5.image

Türkmentel – 2019

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty

Giňişleýin
Icon