tmcell loader

«Sanly çözgüt – 2021»

«Sanly çözgüt – 2021» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Sanly çözgüt – 2021» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini yglan edýär.

Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurduň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda giň mümkinçiligi bolan programma üpjünçilikleri işläp düzýän we innowasion oýlap tapmalar bilen meşgullanýan ýaşlary ýüze çykarmak hem-de höweslendirmek maksady bilen, aşakdaky ugurlar boýunça geçirilýär:

 • saglygy goraýyş
 • ylym we bilim
 • ulag – logistika
 • senagat
 • oba hojalyk
 • hyzmatlar ulgamy
 • robototehnika

Bäsleşigiň her bir ugry boýunça ýeňiji bolan taslamalar gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyp, diplomlar gowşurylar.

Bäsleşige gatnaşyjylary bellige almak we oýlap tapmalary baradaky teklipler telecom.tm internet saýtynda elektron görnüşinde kabul ediler.

Bäsleşige gatnaşmagyň tertibi we talaplary baradaky maglumatlary telecom.tm internet saýtyndan alyp bilerisiňiz.

Bäsleşige gatnaşmak üçin teklipleri bermegiň ahyrky möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabry.

Bäsleşigiň jemleri «Türkmentel – 2021» atly halkara sergisiniň çäklerinde jemlener.

Habarlaşmak üçin: (+99312) 98-12-12 / 98-13-13
Was this information helpful to you?

Comments

  Write a comment

  Beýleki täzelikler

  blog.6.image

  Oraza

  Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2021-njy ýylyň 13-njy apreldan 12-njy maý aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris.

  Giňişleýin
  blog.7.image

  Türkmentel – 2019

  Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty

  Giňişleýin
  Icon